Algemene leveringsvoorwaarden


Download hier de algemene voorwaarden als PDF

 

Artikel 1. Toepasselijkheid In- en Verhuurvoorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Verhoef Projectondersteuning betreffende verhuur van een goed(eren) en personen, zoals dat/die in het contract beschreven is/zijn en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

1.2 Door ondertekening van het (huur)contract door de opdrachtgever/huurder of een bevoegde vertegenwoordiger, verklaart deze zich akkoord met de voorwaarden.

1.3 Eigen voorwaarden van huurder/opdrachtgever zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de huurder/opdrachtgever uitdrukkelijk verwezen.

 

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten van Verhoef Projectondersteuning zijn vrijblijvend, ten allen tijde herroepelijk en bindt Verhoef Projectondersteuning niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

2.2 Een overeenkomst met Verhoef Projectondersteuning komt eerst tot stand zodra Verhoef Projectondersteuning de gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zodra feitelijk een aanvang is genomen met de uitvoering van de gegeven opdracht.

2.3 Alle prijzen en prijsopgave van Verhoef Projectondersteuning zijn exclusief B.T.W. tenzij anders is vermeld.

2.4 Door Verhoef Projectondersteuning vermelde levertijden of andere termijnen dienen slechts als indicatie. Overschrijding van enige termijn verplicht Verhoef Projectondersteuning nimmer tot korting op de (in)huur / koopprijs, tot vergoeding van doordien geleden schade, nog kan zulks leiden tot ontbinding, annulering of anderszins ongedaanmaking van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever.

 

Artikel 3. Begin overeenkomst

2.1 De afspraak voor verhuur van alle goederen/personen komt tot stand op het ogenblik dat de huurder/opdrachtgever en Verhoef Projectondersteuning de overeenkomst ondertekenen dan wel mondeling overeenkomen en gaat in: Bij afhalen, op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt bij Verhoef Projectondersteuning. Bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde afgeleverd wordt door Verhoef Projectondersteuning op locatie. Bij inhuur van personen bij aanvang werk.

2.2 De minimale (in)huurtermijn is 1 dag.

2.3 De huurder is huur verschuldigd voor alle werkdagen binnen de huurtermijn, ook als het werk door regen- of vorstverlet of door een werkstaking stil ligt. Tenzij van tevoren anders is overeengekomen.

 

Artikel 4. Nederlands grondgebied

Verplaatsing en gebruik van het gehuurde goed buiten de Nederlandse landsgrenzen is in beginsel verboden. Afwijking hierop is slechts mogelijk na overeenstemming tussen huurder en Verhoef Projectondersteuning.

 

Artikel 5. Einde overeenkomst 

4.1 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken (in)huurtermijn. Indien huurder/opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder/opdrachtgever, kan Verhoef Projectondersteuning de (in)huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van Verhoef Projectondersteuning op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

4.2 In voornoemde gevallen is Verhoef Projectondersteuning te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd het gehuurde bij de huurder terug te halen (eigendomsvoorbehoud). Huurder is verplicht om aan Verhoef Projectondersteuning de door haar gewenste medewerking te verlenen. Verhoef Projectondersteuning is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

 

Artikel 6. (In)Huurprijzen

6.1 De (in)huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen en zijn per project berekend. Verhoef Projectondersteuning behoud zich het recht voor om de (in)huurprijzen te wijzigen, wanneer de kostprijs dit noodzakelijk maakt.

6.2 De dagprijzen voor de huur van een machine zijn gebaseerd op huur / gebruik van maximaal 8 uur per dag. Er geldt een toeslag bij gebruik langer dan 8 uur per dag. Prijzen zijn exclusief BTW, onderhoud, brandstof, olie en transport.

6.3 Een waarborgsom kan verlangd worden van de huurder bij het afhalen van een goed. Deze waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Verhoef Projectondersteuning kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook niet na ingebrekestelling, indien Verhoef Projectondersteuning niet, niet juist of te laat de (in)gehuurde goederen/personen ter beschikking van de huurder/opdrachtgever stelt. Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn behoudt Verhoef Projectondersteuning zich het recht voor om in overleg een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten.

7.2 Alle reclames dienen, op straffe van verval rechten, binnen 5 dagen na factuurdatum per aangetekende brief te geschiede. Indien binnen die termijn geen reclames op de voorgeschreven wijze hebben plaatsgevonden wordt Verhoef Projectondersteuning geacht volledig aan de verplichtingen te hebben gedaan, zodat Verhoef Projectondersteuning alsdan geen enkele aansprakelijkheid meer draagt.

7.3 Indien Verhoef Projectondersteuning op grond van de wet of deze voorwaarden aansprakelijk is, dan is de verplichting tot vergoeding van de schade beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het totale factuurbedrag van de aan Verhoef Projectondersteuning gegeven opdracht met een maximum van € 25.000,-. In geen geval zal de schadevergoeding hoger zijn dan het bedrag dat door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt.

 

Artikel 8. Schade, Verlies

8.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onverwijld na ontdekking aan Verhoef Projectondersteuning te worden gemeld. Huurder is de aan het gehuurde goed door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan Verhoef Projectondersteuning te vergoeden tegen de dagwaarde, dwz de huidige nieuwwaarde verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd en/of het aantal draaiuren van het beschadigde dan wel verloren gegane goed, dan wel de kosten die met de reparatie van het van Verhoef Projectondersteuning gehuurde goed gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van Verhoef Projectondersteuning gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Verhoef Projectondersteuning geleden schade.

8.2 Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaald de huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.

8.3 Verhoef Projectondersteuning is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de huurder, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De huurder zal Verhoef Projectondersteuning vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

8.4 Verhoef Projectondersteuning verklaart dat er ten behoeve van onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen vollende objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die Verhoef Projectondersteuning vrijwaart, komt evenwel,

– schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is.

– het eigen risico zoals opgenomen in de aansprakelijkheidspolis.

– schade en of gevolgschade aan bovengrondse en ondergrondse kabels en leidingen.

 

8.5 Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

 

Artikel 9. Expertise

De door Verhoef Projectondersteuning gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder.

 

Artikel 10. Gebruiksvoorwaarden

10.1 De huurder mag het goed alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor het is ingericht. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het gehuurde is voor rekening van de huurder. De door Verhoef Projectondersteuning aangebrachte bedienings- en gebruikersvoorschriften dienen ten alle tijden in acht te worden genomen.

10.2 De huurder stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij Verhoef Projectondersteuning terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient goederen gereinigd te retourneren. Extra gemaakte arbeidsuren en kosten voortvloeiend uit het nalaten van reiniging worden in rekening gebracht. Indien gehuurde goederen in contact zijn gekomen met asbest dient er door de huurder een schoonverklaring te worden overhandigd aan Verhoef Projectondersteuning. Bij het nalatig zijn hiervan zullen de kosten die hieruit voortvloeien alsnog in rekening worden gebracht bij huurder.

 

Artikel 11. Verplichtingen van de huurder

11.1 De huurder stemt er mee in Verhoef Projectondersteuning ten alle tijden toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Verhoef Projectondersteuning hiervoor te vrijwaren.

11.2 Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking schriftelijk aan Verhoef Projectondersteuning te worden medegedeeld, dit aangezien het verhuurde goed ten alle tijden eigendom van Verhoef Projectondersteuning blijft.

11.3 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Verhoef Projectondersteuning.

11.4 Enige storing in de werking van het goed dient bij ontdekking aan Verhoef Projectondersteuning gemeld te worden. De huurder mag slechts zelf tot reparatie van schade overgaan, als Verhoef Projectondersteuning hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

11.5 De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het goed. Wanneer de huurder niet kan aantonen dat het bedienend personeel voldoende kundig en bevoegd is, worden schades ontstaan door onzorgvuldig, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik op de huurder verhaald. Bedienende personen moeten de minimale leeftijd van 18 jaar hebben.

11.6 Huurder is zelf verantwoordelijk voor klein onderhoud aan de machine. Hieronder wordt verstaan het smeren van de draaiende delen, het schoon en vrij houden van de draaiende delen.

11.7 Huurder dient bij de huur van een goed een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen.

 

Artikel 12. Risico bij transport, laden en lossen

12.1 De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Op verzoek van de huurder kan bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik worden gemaakt van de diensten van werknemers van Verhoef Projectondersteuning, dit geschiedt geheel voor eigen risico van de huurder.

12.2 Indien er tijdens transport verkeersovertredingen worden begaan zullen evt. boetes die hieruit voortvloeien voor rekening van de huurder komen.

 

Artikel 13. Terugbrengen

Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij Verhoef Projectondersteuning worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan Verhoef Projectondersteuning beëindigd, echter het risico blijft wel volledig bij de huurder. Tevens is huurder in dit geval verplicht de huur door te betalen tot het moment dat Verhoef Projectondersteuning weer de volledige beschikking over de goederen heeft.

 

Artikel 14. Betaling

14.1 Indien de huurder/opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet binnen 30 dagen na factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. In geval van voornoemd verzuim kan Verhoef Projectondersteuning de huurovereenkomst buitengerechtelijk beëindigen en de gehuurde zaken terstond terughalen en/of ingehuurde personen terugroepen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Verhoef Projectondersteuning gelede schade komt voor rekening van de huurder.

14.2 Verhoef Projectondersteuning behoudt zich het recht voor een incassoprocedure te starten wanneer huurder/opdrachtgever in verzuim is. De kosten voor deze procedure komen voor rekening van de huurder/opdrachtgever.

 

Artikel 15. Overmacht

Omstandigheden buiten de wil van Verhoef Projectondersteuning en/of toedoen van Verhoef Projectondersteuning welke van dienaard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van Verhoef Projectondersteuning gevergd kan worden, geeft Verhoef Projectondersteuning het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 16. Slotbepaling

16.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Verhoef Projectondersteuning gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse Recht.

16.2 Afwijkingen op deze Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.